ZAPYTANIA OFERTOWE

Dom Nasutów - Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z.o.o.
20.11.2017

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Dom Nasutów - Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z. o. o., Nasutów 98A, 21-025 Niemce zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie inwestycyjne pn.: Ogrodzenie z bramami "Pracowni podróży czasoprzestrzennych"

DO POBRANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania | PDF


01.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Nasutów - Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z.o.o., Nasutów 98A, 21-025 Niemce, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na ogrodzenie z bramami „Pracowni podróży czasoprzestrzennych".

DO POBRANIA

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1053163 | PDF

Zapytanie ofertowe nr ZO/DN/1/2017/POPW | PDF

Załącznik 1-7 do Zapytania Ofertowego-ZO/DN/1/2017/POPW | ZIP
CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !