ZAPYTANIA OFERTOWE

Dom Nasutów - Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z.o.o.
01.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Nasutów - Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z.o.o., Nasutów 98A, 21-025 Niemce, działając zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na ogrodzenie z bramami „Pracowni podróży czasoprzestrzennych".


DO POBRANIA

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Nr 1053163 | PDF

Zapytanie ofertowe nr ZO/DN/1/2017/POPW | PDF

Załącznik 1-7 do Zapytania Ofertowego-ZO/DN/1/2017/POPW | ZIP
CZAS ruszać w drogę
do Nasutowa.

ZAPRASZAMY !